ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

REGULAMIN KONKURSU „KLASA Z KLASĄ”

 

CELE KONKURSU

-          zachęcenie uczniów do systematycznej i  efektywnej nauki,

-          mobilizacja do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz do współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie,

-          promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi przez Statut Szkoły,

-          promowanie aktywności uczniów polegającej na reprezentacji szkoły w konkursach zewnętrznych,

-          integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu,

-          rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,

-          budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej zarówno uczniów jak i nauczycieli.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU ORAZ OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU

Konkurs trwa cały rok szkolny 2016/2017 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach. Każda klasa oceniana jest co miesiąc i nagradzana dyplomem. Wyniki prezentowane są na tablicy w korytarzu szkolnym. Na koniec roku szkolnego przewidziana jest nagroda dla najlepszego zespołu klasowego.

 

UCZESTNICTWO

W konkursie uczestniczą wszystkie klasy wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych
im. A. Mickiewicza.

 

KOMISJA KONKURSOWA I TRYB OCENIANIA (na koniec roku szkolnego)

- dyrektor

- nauczyciele

- pedagog, psycholog

- pracownicy szkoły.

 

Bieżącą pracę klas ocenia podkomisja powołana w co najmniej 3 osobowym składzie z osób wymienionych wyżej.

 

Bieżące wyniki klas, punktacje za poszczególne konkurencje przechowuje pani Aleksandra Czapla.

 

Wychowawcy klas są zobowiązani do comiesięcznego przekazywania sprawozdań z danego miesiąca (według wzoru opracowanego przez organizatora) do dnia 10 kolejnego miesiąca (np. informacje z września należy przekazać do 10 października).

Opiekunowie kół zainteresowań, organizatorzy konkursów zobowiązani są do poinformowania wychowawców o osiągnięciach ich uczniów. 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Każda klasa może otrzymać od 0 do 3 punktów w każdej kategorii. Tablica informacyjna dotycząca konkursu wisi na parterze przy drzwiach wejściowych.

W konkursie oceniane będą osiągnięcia każdej z klas w następujących kategoriach:

1)  frekwencja na lekcjach

2) punktualność – nie spóźnianie się na lekcje

3) odrabianie zadań domowych

4) pozytywne oceny  z nauki, poprawianie złych ocen

5) ćwiczenie na zajęciach z wychowania fizycznego

6) uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych (rewalidacja, kółka)

7) udział w apelach, uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

8) dbanie o higienę ciała i schludny ubiór

9) pomoc słabszym, młodszym

10) właściwe zachowanie się w miejscach publicznych

11) dbanie o wystrój klasy, mienie szkoły

12) używanie słów: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA

13) nie używanie wulgarnych słów, obraźliwych słów

14) prawidłowe zachowanie się podczas lekcji i przerw

15) właściwe zachowanie się w stosunku do dorosłych, kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

16) nie prowokowanie do bójek.