ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

Oferta edukacyjna

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą następujące typy szkół:

Szkoła Podstawowa

Specjalna

dla  uczniów niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.

Gimnazjum 

specjalne

dla uczniów niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Specjalna

dla uczniów niepełnosprawnych 
z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

dla uczniów niepełnosprawnych
z upośledzeniem umysłowym  w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Do Zespołu Szkół Specjalnych przyjmowane są dzieci i młodzież z orzeczeniami do kształcenia specjalnego , wydanymi przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach, które są zaakceptowane przez ministrów właściwych dla zawodów oraz zatwierdzone przez ministra edukacji narodowej o cyklu  trzy letnim.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowana jest młodzież z orzeczeniami do kształcenia specjalnego , wydanymi przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, oraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność ucznia do nauki w danym zawodzie.