ul. Staszica 8  46-100 Namysłów  tel/fax 77 4100522

Strona główna
statut
aktualności
z życia szkoły
oferta edukacyjna
terapia
Samorząd Uczniowski
sport
zainteresowania
praktyka
galeria
dokumenty szkolne

 

RAMOWY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

rok szkolny 2015/ 2016

 

opiekun Anna Chmielewska

 

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

odpowiedzialni

1.

Wybory nowych władz samorządowych

udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”

wrzesień 2015

 

A. Chmielewska

2.

Rajd pieszy „jesienne wędrowanie”

pomoc w organizacji rajdu

nawiązanie współpracy z PTTK (plakietki, certyfikaty)

 

wrzesień 2015

 

A. Chmielewska

3.

Akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”

organizacja akcji

aktywny udział

raport do Klubu Gaja

 

wrzesień 2015

 

A. Chmielewska

4

Dzień Edukacji Narodowej

pomoc w organizacji apelu z okazji DEN

życzenia dla pracowników oświaty od SU

październik 2015

 

5.

Światowy dzień Godności

Organizacja

21.10.2015

A. Chmielewska

6.

III Szkolny Tydzień Edukacji Globalnej

Warsztaty, konkursy, wystawa

16-22.11.2015

A. Chmielewska

7.

60lecie nadania imienia szkole

pomoc w organizacji jubileuszu

listopad 2015

A. Chmielewska

E. Sumińska

8.

Wigilia szkolna

pomoc  w organizacji wigilii szkolnej

grudzień 2015

A. Chmielewska

9.

Akcja charytatywna „Góra grosza”

prganizacja i przeprowadzenie zbiórki monet

grudzień 2015

A. Chmielewska

10.

Walentynki

poczta walentynkowa

luty 2016

A. Chmielewska

11.

Dzień Ziemi

 

organizacja imprezy ekologicznej

Marzec 2016

A. Chmielewska

12.

Wojewódzka Spartakiada LA

pomoc w organizacji

Maj 2016

A. Chmielewska

A. Błażków

13.

Dzień Dziecka

organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży szkolnej

Czerwiec 2016

 

A.Chmielewska

14.

Zakończenie roku szkolnego

pomoc w organizacji uroczystości

nagrody dla aktywnych samorządowców

Czerwiec 2016

A. Chmielewska

PONAD TO:

- nawiązanie współpracy z Polską Akcją Humanitarną

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w Namysłowie, zwanej dalej szkołą.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w szkole, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Zespołu Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w Namysłowie oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 5

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

 b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7 

Do wybieralnych organów SU należy:

1. Rada Samorządów Klasowych,

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa 1 rok szkolny .

§ 8

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,

c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

 

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

§ 9

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 § 10

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

§ 11

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU,

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

e. zbieranie i archiwizowanie segregatorze bieżącej dokumentacji SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

§ 12

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU 

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 13

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

§ 14

Przewodniczący SU:

a. kieruje pracą Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,

d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

§ 15

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 16

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 17

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w 5 tygodniu nauki . Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

§ 18

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

§ 19

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

§ 20

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 21

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 3 losowo wybranych przedstawicieli każdej klasy gimnazjum, którzy nie są kandydatami.

§ 22

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c. przygotowanie wyborów,

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e. przeprowadzenie wyborów,

f. obliczenie głosów,

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

§ 23

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone są w kolejności ustalonej w drodze losowania.

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwsze 2 osoby, które otrzymają największą liczbę głosów.

6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 24

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. po ukończeniu nauki w szkole.

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

a. rezygnacji,

b. końca kadencji,

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 25

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 7.09.2015 i wchodzi w życie z dn. 8.09.2015.